• ۹ دی ۸۸ تقابل عزت و ذلت، ظلمت و نور، بود تا تداعی کننده حریت، بصیرت، نور وعزت نسل‌های جوانی ازجنس چمران، بدرستی که ۹ دی ۸۸ نشانه حرب ما با دشمنان و سلم ما با دوستان ولایت بود. ...تبليغات