• ایلنا: رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه از مرگ یک کشاورز در حین برداشت ذرت در این شهرستان خبر داد.  ...تبليغات