• یاسوج- ایرنا- روزانه هر چقدر هم آدم با هر درجه و جایگاهی در این کره خاکی بمیرد ، ما آن را سیر طبیعی سرنوشت آدمی می دانیم و پس از هر حادثه غمگین می شویم و بعد هم همه چیز به فراموشی سپرده می شود. ...تبليغات