• نان بلوط یا همان “کَلگ”یادگار دیرین و پیوند هزار ساله ایل و بلوط و قوت لایموت زاگرس نشینان در سالهای نداری و خشکسالی بوده که دیرگاهی است در خاطرات نسل های امروز این دیار به فراموشی سپرده شده است. شعار سال: بلوط این درخت بومی که قرنهاست همنشین شبها و روزهای مردمان ایلات لر نشین در […] ...تبليغات