• المان های میدان هفت تیر و مقاومت این شهر گردشگری طی آیینی شهریورماه سالجاری نصب و رونمایی می شود. شعار سال: محمد علی جاوید دربازدید از مراحل ساخت المان های شهریاسوج افزود: ترويج فرهنگ شهادت وايثار وهمچنين زنده نگه داشتن ياد وخاطره شهداء وايثارگران ازجمله اهداف نصب المان های میدان هفت تیر و مقاومت است . […] ...تبليغات