• شعار سال: باز هم صدا و فریاد مردم زیلایی به دلیل بی توجهی مسئولان بلند شده است مسئولانی که در این زمستان سرد خود در کنار بخاری گازی شب را به صبح می رسانند اما مردم زیلایی در کنار بخاری های هیزم سوز و سرمای منطقه سردسیری شب را تا صبح در سوز سرما می […] ...تبليغات