• گاهی فضای عبور و مرور در سطح خیابان ها و کوچه ها آنقدر نامناسب است که معلولان که انسان های سالم هم در عبور از خیابان ها و کوچه های شهر با مشکل مواجه می شوند. شعار سال: یکی از چالش های مهم پیش روی جامعه معلولان در شهرها و روستاها وضعیت نامناسب خیابان ها […] ...تبليغات