• یاسوج- ایرنا- شخم می زد و شعر می خواند، درو می کرد و شعر می گفت، گوسفندان را به چرا می برد و شعر می سرود، دوغ می زد و شعر می گفت؛ این روزگار چند دهه پیش مردمی بود که با شعر زندگی می کردند. ...
  • یاسوج- ایرنا- روزانه هر چقدر هم آدم با هر درجه و جایگاهی در این کره خاکی بمیرد ، ما آن را سیر طبیعی سرنوشت آدمی می دانیم و پس از هر حادثه غمگین می شویم و بعد هم همه چیز به فراموشی سپرده می شود. ...تبليغات