• یکی از معترضین گفت : سوای شهریور ماه که خانم صفایی نیا محبت کردند و حقوق ما را بصورت کامل پرداخت کردند ،قبل و بعد از آن فقط حقوق پایه به ما پرداخت می شود . شعارسال: یکی از معترضین گفت : سوای شهریور ماه که خانم صفایی نیا محبت کردند و حقوق ما را […] ...تبليغات