• حکایت سرکیسه کردن شهروندان یاسوجی توسط یک نمایندگی لغو امتیاز شده شرکت سایپا در یاسوج همچنان ادامه دارد و شهروندان یاسوجی از اینکه افراد بیشتری توسط این نمایندگی قلابی در دام بیفتند نگران هستند. شعار سال:۲۵ آبان ماه امسال گزارشی درباره شماری از شهروندان یاسوجی که برای خرید خودرو به یک نمایندگی لغو امتیاز شده […] ...تبليغات