• در روزهای اخیر طرحی به هیئت رئیسه مجلس رسیده است که در آن به لزوم شفافیت در آرای نمایندگان مجلس پرداخته شده است. شعار سال: یکی از موضوعات جالب توجه و البته نگران کننده این است که تنها ۲۹ نفر از نمایندگان مجلس این طرح را امضا کرده اند و سایر نمایندگان از امضای این […] ...تبليغات