• بوی بد فاضلاب در ورودی شهر گچساران داد مردم اعم از مسافران و اهالی شهر را درآورده است. شعار سال: افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی در جوامع امروزی نیازمند خدمات بیشتر نهادها و شرکت‌هایخدمات رسان است زیرا با هرگونه کم کاری مشکلی پیش می‌آید که در نهایت نگرانی و رنج مردم را در پی دارد. […] ...
  • بوی بد فاضلاب در ورودی شهر گچساران داد مردم اعم از مسافران و اهالی شهر را درآورده است. شعار سال: افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی در جوامع امروزی نیازمند خدمات بیشتر نهادها و شرکت‌هایخدمات رسان است زیرا با هرگونه کم کاری مشکلی پیش می‌آید که در نهایت نگرانی و رنج مردم را در پی دارد. […] ...تبليغات