• زیبایی های سنت و فرهنگ غنی مردمان کهگیلویه و بویراحمد باعث شده است تا زیبایی های این استان به خصوص در فصل کشت با شیوه های هنرمندانه زمین های کشاورزی خود را با استفاده از ظرفیت های موجود شخم بزنند. شعار سال: در طول تاریخ همیشه روش های زیادی برای کشت و زرع کشاورزان توسط […] ...تبليغات