• شرکت نفت و گاز گچساران با ساخت بیش از دوهزار قطعه از لوازم فنی مورد نیاز تاسیسات نفتی به خودکفایی بیش از ۸۰ درصدی دست یافت. ...تبليغات