• روزنامه ابتکار جنوب در گزارشی با عنوان «حذف فرهنگ بومی، زمینه ساز تهاجم فرهنگی» به قلم مرضیه دادگر به بررسی نامه ای که منجر به تعطیلی نشست های شاهنامه خوانی شهرستان باشت شده و تبعات این تعطیلی پرداخته است. ...تبليغات