• شعار سال: کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان هایی است که از پتانسیل ها و ظرفیت های خوبی برخوردار است و به دلیل وجود چنین پتانسیل هایی می توان گفت که اقتصاد این استان وضعیت قرمزی ندارد و می تواند در این زمینه موفق تر از سایر استان ها وارد عمل شود اما اینکه این […] ...تبليغات