• افزایش میل جوانان به مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح شهرها و روستاها متاسفانه به سطحی رسیده است که ذائقه مصرف آنان نیز تغییر کرده است و به سمت مصرف مواد صنعتی روی آورده اند. شعار سال: امروزه یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی که بیشتر خانواده ها را گرفتار خود کرده است بحث مصرف […] ...تبليغات