• دنا، کوهستانی ترین منطقه ایران است که حدود سه چهارم آن را کوه‌ها و ناهمواری‌ها فرا گرفته و آن را به عنوان زیستگاه حیات وحش و حتی پروش دهنده گیاهان دارویی می دانند. شعارسال: دنا، کوهستانی ترین منطقه ایران است که حدود سه چهارم آن را کوه‌ها و ناهمواری‌ها فرا گرفته و آن را به […] ...تبليغات