• یاسوج- ایرنا- بر اساس تجارب کشورهای موفق در زمینه ایجاد نظم و امنیت در آنها، دولت ها به تنهایی قادر به حفظ سلامت اجتماعی جامعه نیستند و حضور موثر سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و بخش خصوصی در کنار دولت می تواند نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی ایفا می کنند. ...تبليغات