• گچساران- ایرنا- مدیر اداره بهره برداری و نگهداری سد کوثر گچساران گفت: 422 میلیمتر باران از اول مهرماه تاکنون در ایستگاه هواشناسی سد ملی کوثر گچساران به ثبت رسیده که 26 میلیمتر آن مربوط به بارندگی های 2 سامانه اخیر بوده است. ...تبليغات