• شعار سال: قاچاق، خودروهای شوتی، ناامنی جاده ها و در نهایت مرگ انسان های بی گناه اینها حلقه های زنجیری هستند که سلسله وار به هم پیوسته اند و بدون حذف حلقه های اصلی نمی توان مانع قربانی گرفتنش شد. شوتی ارابه ای مرگبار در جاده های استان سرعت بالا، پلاک های مخدوش و غیرخوانا، […] ...تبليغات