• سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه گفت: مردم روستای “چاهبری” کارشان سبزیکاری است که در گذشته سبزیکاری آنها مشکلی نداشت اما مدتی است که آب کشاورزی با فاضلاب خانگی مردم مخلوط شده است. شعارسال: دکتر کورش داوری، در پاسخ به این سوال که استفاده از فاضلاب برای سبزیکاری در روستای “چاهبری” صحت دارد، افزود: […] ...تبليغات