• مادوان که تا سال ۸۶ به عنوان یکی از روستاهای اقماری و پیرامونی شهر یاسوج محسوب می شد به عقیده کارشناسان و حتی مسئولان فعلی یاسوج هیچ گونه زیرساخت و شاخص های شهر شدن را نداشته اما در یک تصمیم شتاب زده و برخی فشارهای سیاسی تبدیل به شهر شد. شعار سال: نزدیک به یک دهه […] ...تبليغات