• استاندار کهگیلویه و بویراحمد: دستگاههای متولی ظرف یک هفته واحدهای تولیدی و خدماتی نیازمند به سرمایه درگردش را شناسایی کنند. ...تبليغات