• شعارسال: ابوذر حاتمی، افزود: وضعیت بحران آب در کشور توسط مردم شنیده و لمس شده است و این شرایط توسط کشاورزان بیش از سایر اقشار جامعه قابل لمس است. حاتمی خاطرنشان کرد: این موضوع در استان های مختلف شدت و ضعف داشته و باید دید می توان نام بحران را بر روی آن گذاشت و […] ...تبليغات