• منطقه گردشگری ماغر بهمئی با وجود اینکه یک منطقه نمونه به عنوان مقصد گردشگران می باشد اما این روزها با رها سازی زباله و آتش سوزی و شکستن شاخه درختان، دستخوش تجاوز توسط مردم است شعارسال:منطقه گردشگری ماغر بهمئی با وجود اینکه یک منطقه نمونه به عنوان مقصد گردشگران می باشد اما این روزها با […] ...



تبليغات