• رهاسازی زباله ها در دامن زاگرس توسط برخی مراکز درمانی شعار سال: زخم بستر،در انتظار وعده،آب شنی و تن رنجور است. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه تحلیلی و اطلاع رسانی صبح زاگرس، تاریخ ۸ مرداد ۹۷، کد مطلب: ۱۰۹۵۶۴: www.sobhezagros.ir ...تبليغات