• در پی توقیف ۵خودروی حمل زباله توسط راهنمایی و رانندگی گچساران ، یک راننده ماشین حمل زباله ، زباله های شهر را جلوی درب ورودی راهنمایی و رانندگی گچساران تخلیه کرد. شعارسال: در پی توقیف ۵خودروی حمل زباله توسط راهنمایی و رانندگی گچساران ، یکی از رانندگان خودروهای حمل زباله اقدام به تخلیه یک سرویس […] ...تبليغات