• شعار سال: طی سالیان اخیر و به دلیل تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی درکشور، کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد نیز تحت الشعاع قرار گرفت. درچنین شرایطی کشت محصولات گلخانه ای از جمله مهمترین راهکارهایی بود که می توانست تا حدود زیادی رکود ایجاد شده دربخش کشاورزی را کمرنگ و از همه این ها مهمتر در […] ...تبليغات