به گزارش خبرگزاری برنا،به نقل از روابط عمومی بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، حسین پسنده، از تسهیلگران نمونهی بنیاد برکت در استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور در برنامهی زندهی تلویزیونی «حرف حساب» از اقدامات و فعالیتهای خود و همکارانش در این استان سخن گفت.

پسنده گفت: در مدت کوتاهی که به عنوان تسهیلگر و مشاور طرحهای بنیاد برکت در شهرستان کهگیلویه فعال هستم با همکاری سایر تسهیلگران، توانستهایم برای ۳۰۰ متقاضی طرح کسبوکار تشکیل پرونده دهیم که از این تعداد ۱۶۷ نفر تاکنون موفق به راهاندازی طرحهای اشتغالزایی خود شدهاند.

وی مناطق محروم کهگیلویه را دارای ظرفیتهای بزرگی در حوزهی دامداری و دامپروری برای سرمایهگذاری ذکر کرد.

تسهیلگر بنیاد برکت تصریح کرد: با توجه به زیباییهای طبیعی و چهارفصل بودن کهگیلویه، این منطقه مکان مناسب و بکری برای سرمایهگذاری در زمینههای گردشگری است، اما نبودن زیرساختهای کافی، چالشهای فراوانی را برای انتقال تولیدات این منطقه به بازارهای فروش ایجاد کرده است.

وی افزود: نقش تسهیلگر همانگونه که از نام آن پیداست، تسهیلکننده و یک واسط برای پیشبرد طرحهاست که بنیاد برکت با انتخاب تسهیلگران در کنار طرحهای اشتغالزایی، توانسته این فرصت را به متقاضیان بدهد تا با دریافت مشاورهی رایگان از تسهیلگران، شغل متناسب با شرایط خود را انتخاب کنند.

این کارآفرین و تسهیلگر برتر کشوری خاطرنشان کرد: خیلی از جوانان منطقه در استانهای دوردست به مشاغل طاقتفرسا روی آورده و ماهها دوری از خانواده خود را برای کسب سرمایه تحمل میکنند که با مشاورهی ما، چند نفر از این افراد به روستاها بازگشتند و با دریافت تسهیلات، در حال حاضر در کنار خانوادهی خود به مشاغل تولیدی روستایی میپردازند و از لحاظ مالی هم سودی بیشتر از کارگری در خارج از استان، نصیبشان میشود.

خبر جدید  شیوع برخی سرطان ها نگران کننده است

پسنده تصریح کرد: وقتی از طرحهای اشتغالزایی اجراشده بازدید مینمایم و خوشحالی مجریان این طرحها را مشاهده میکنم، افتخار میکنم که به عنوان تسهیلگر بنیاد برکت در کنار مردم منطقهی خود هستم.

وی گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری و انتخاب «رونق تولید» به عنوان شعار سال، راه مناسب برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، برگشت مردم به روستاها است تا با احیای دوبارهی این مناطق، شاهد تحقق شعار سال و رونق تولید باشیم.

گفتنی است، حسین پسنده با توجه به نظارت دقیق بر مشاغل ایجاد شده و نبود انحراف در تسهیلات اهدایی در این راستا، به عنوان تسهیلگر برتر بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) انتخاب شده است.