خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/10/04 16:44
شناسه خبر : 23639

ایجادتونل خدمات یاخط زمینی برای تاسیسات برق و مخابرات ضروری است