به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد کاظم نظری بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای زکات استانگفت: بهترین کانال برای جمعآوریزکات مؤسسات خیریه و نهادهای حمایتی هستند.

وی بیان داشت: افزایش ۱۰۰ درصدی پرداخت زکات در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ در استان نشان از باورهای دینی و اعتماد و اطمینان به نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه در رساندن آن به مستحق واقعی است.

نظری تصریح کرد: باید در جمعآوریمطلوب زکات فطریه توسط مؤسسات خیریه در استان تمرکز و هماهنگی لازم وجود داشته باشد.

وی افزود: در جمعآوریزکات و تقسیم آن باید میان عوامل شورای زکات و مؤسسات و نهادهای حمایتی هماهنگیهای لازم وجود داشته تا زکات به دست نیازمندان واقعی برسد

نظری اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای جمعآوریزکات است و فرمانداریها، بخشداریها، دستگاههای اجرایی و نیروی انتظامی در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه روحانیت در ترویج و فرهنگی سازی زکات نقش مهمی دارد، گفت: شورای زکات در برنامهریزیو مؤسسات و نهادهای خیریه در جمعآوریو صدا و سیما نیز در تبلیغ و اطلاع رسانی برای مشارکت مردم بسیار مؤثر هستند.